รุ่งพิทักษ์ไชย ฉ.; รักขพันธ์ ล.; ทองไชย อ.; แก้วอ่อน ส.; พังสุบรรณ ศ. ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 2, p. 31–42, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124446. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.