ชัยวรากรณ์ ส.; โรจนสุวรรณ ส.; ดอเลาะเซ็ง ย. การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 2, p. 43–52, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124449. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.