พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ.; ดอกจันทร์ ภ. การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 2, n. 1, p. 29–38, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124460. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.