สุ่มแช่ม ศ.; โสมาลา ณ.; พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ. มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 2, n. 2, p. 43–55, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124559. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.