มะดีเย๊าะ น.; ปียา ไ.; สาเฮ๊าะ ส. ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 2, n. 2, p. 57–65, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124562. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.