ปียา ไ.; สาเฮ๊าะ ส.; มะดีเย๊าะ น.; หนูละออง จ. ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 2, n. 2, p. 67–76, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124568. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.