แซ่ตั้ง ว.; บุญชู น.; พูลประเสริฐ พ. โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 1, p. 41–48, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130515. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.