เจ๊ะมะ น.; สามะ อ.; เละนุ๊ น. การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 1, p. 49–56, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130523. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.