ตาเย๊ะ น.; สาแรหะ ซ.; แวกาจิ อ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 1, p. 57–66, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130528. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.