ยกเชื้อ ธ. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 1, p. 79–87, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130547. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.