จันทราอภิรักษ์ ศ.; ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธ.; แก้วประสิทธิ์ จ.; ลอยสรวงสิน อ. ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 2, p. 88–93, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152203. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.