โพธิ์นาค เ.; คงเจริญ พ.; พูลประสริฐ พ. ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 2, p. 101–108, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152218. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.