เจะดอเลาะ ร.; เจ๊ะมะลี ซ.; รอยิง ต. การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 2, p. 121–128, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152233. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.