ไชยมงคล ล. โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 3, n. 2, p. 129–137, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152238. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.