ดอปอ ฮ.; กูแวะ พ.; เจ๊ะหลง อ. ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 32–40, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/180493. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.