อนันตนุกูลวงศ์ โ.; เจ๊ะแม ร.; สาเร๊ะนุ น. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 47–53, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187531. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.