ตาเย๊ะ น.; ต่วนกาจิ ต.; อาลี ฮ. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 2, p. 54–65, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187532. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.