บุญชู น.; แซ่ตั้ง ว.; ตันเรือน ก.; นาพิรุณ ท.; พูลประเสริฐ พ. การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 1–7, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197812. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.