สุขพัฒน์ พ.; แซ่ตั้ง ว.; พูลประสริฐ พ. การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis contaminata และ Diplacodes trivialis. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 8–13, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197813. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.