จาเอาะ ด.; อินตัน ไ.; เจ๊ะลี อ. การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 14–18, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197814. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.