อนันตนุกูลวงศ์ โ.; อินตัน ไ.; ดาโอ๊ะ น.; ดอเลาะ ไ. ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 1, p. 19–24, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197815. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.