โตมอญ ช.; เพ็ญโพธิ์ ภ.; ตันเรือน ก.; นาพิรุณ ท.; ลิขิตตระการ ณ.; D. TORRES, J. R.; พูลประเสริฐ พ. ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 2, p. 94–103, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216647. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.