นิคม จ.; มอลอ น.; ปูตะ ซ.; สาแระ ส.; บาโง ซ.; ยูโซะ โ.; หะยีมะสาและ ว. วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 2, p. 66–73, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216762. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.