เอียดเต็ม ภ.; ยามิรูเด็ง ก.; สุขจันทรา จ. การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 2, p. 113–121, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/223240. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.