กรรไพเราะ ก.; กาเจ็ง อ.; เละนุ๊ ก. . การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 68–77, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/228145. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.