ฮารน ว. การเตรียมสารประกอบ Ni–based oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 1, p. 17–27, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/235827. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.