โกกนุทาภรณ์ ค. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 1, p. 1–9, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/236350. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.