เวทโอสถ ส. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 85–94, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/236836. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.