มะตูแก บ.; หะยีสาและ ซ. .; แกะซิ น. . ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 78–84, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/240176. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.