เหลืองฐิติกาญจนา ส.; ทองดอนยอด ค. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 95–103, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241122. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.