เสนารัตน์ ศ.; สุดทองคง ช.; เกษตระทัต เ.; มงคลชัยชนะ เ.; จิรอังกูรสกุล ว.; ภารา ช.; วงษ์กำแหง ก. . [Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 104–111, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241223. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.