ดำรงรักษ์ อ. ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 122–131, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241413. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.