ทนงการกิจ ห. .; กันวะนา ส. .; คงกระพันธ์ ป. . การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, p. 162–170, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241535. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.