ราชา ส.; ราชา ก.; หิรัตนพันธุ์ เ. การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 5, n. 2, p. 132–140, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241946. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.