ศิริขันธ์แสง ป. .; เกิดลาภ เ. .; นุกาศรัมย์ ว. . การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 1, p. 1–9, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242310. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.