ปิยะบุญ อ.; ขาวสุริจันทร์ ร.; วิริยะภูมิสิริ อ. การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 1, p. 20–26, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242479. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.