จักรานุวัฒน์ น.; คุณจันทร์สมบัติ พ. การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, p. 145–153, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/244718. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.