จิโน ธ.; สุระวัง ส. สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/245271. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.