สะวะรัตน์ ส.; ขาวมี ข. .; สีห์ชำนาญธุรกิจ ว.; พูนภักดี จ.; อ่อนทอง จ. การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 1, p. 29–37, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248122. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.