บาฮะคีรี ม. .; วุฒิวงศ์ เ.; อาแยกาจิ พ. .; โตะโมะ ซ.; มะแน น. . . ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, p. 200–210, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248536. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.