ไทยวงษ์ น.; คงอินทร์ ส. .; อังอัจฉะริยะ อ. .; คเชนทร์ภักดี น. อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 1, p. 66–74, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248558. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.