ลิจ้วน ว. ผลของสารสกัดจากผักหวาน (Sauropus androgynus (Linn.) Merr.) ผักชีลาว (Anethum graveolens Linn.) และย่านาง (Tiliacora triandra Diels.) ต่อการควบคุมการงอกและ การเจริญเติบโตของไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart. Ex Colla.) และกระถิน (Leucaena leucocephala). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 1, p. 75–84, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/249265. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.