บุญวงศ์ น.; เอี่ยมเพ็ง ป. . ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 2, p. 28–34, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251055. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.