หมวดฉิม เ.; โด ม. .; ฉั่วสุวรรณ ศ. .; หมัดอาดัม ส. .; ศิริวัฒน์ อ.; อนุตรพงษ์สกุล ส. ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, p. 211–218, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251106. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.