วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บ. บรรณาธิการแถลง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251584. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.