พิศภักดิ์ ป. การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 2, p. 43–52, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253146. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.