ตาเย๊ะ น.; สุขจันทรา จ. .; ณ นคร ค. .; กาแมแล ร. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 3, p. 1–8, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253437. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.