บัวชาติ ส.; พวงพี ป.; แจ่มใส ณ. ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 2, p. 63–71, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253810. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.