คุณสุข ช.; นาคเอี่ยม ส. .; สุราวุธ เ.; เอกตาแสง อ. . นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 3, p. 46–55, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/255031. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.