สภาพพร น.; ชะอุ่มผล ป. การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 3, p. 66–73, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256144. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.